Jaunumi

09 Jun Muitas likums jaunajā redakcijā

Saistībā ar regulu Nr.952/2013, regulu Nr.2015/2446 un regulu Nr.2015/2447 ir pieņemts jauns Muitas likums, kas stājās spēkā 2016.gada 5.jūlijā un kurā paredzēts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt atsevišķus ar muitas noliktavām, brīvajām zonām un pagaidu uzglabāšanu saistītus jautājumus.

Muitas likuma pārejas noteikumu 2.1 punkta 3.; 12. un 14.apakšpunktā noteikts, ka līdz attiecīgo Ministru kabineta tiesību aktu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 1.augustam ir spēkā Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumi Nr.60 “Preču uzskaites kārtība brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā“, Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.601 “Pagaidu uzglabāšanas noteikumi” un Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumi Nr.57 “Muitas noliktavu darbības noteikumi“.

Lai samazinātu uz Muitas likuma pamata izdoto Ministru kabineta noteikumu apjomu, kā arī, lai attiecībā uz preču uzglabāšanu un uzskaiti būtu atrodamas vienā normatīvajā aktā, Ministru kabineta noteikumu projekts “Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi” apvieno trīs šobrīd spēkā esošus Ministru kabineta noteikumus, kas skar minētos jautājumus.

Šajā blogā ir vieni no svārīgākājiem punktiem, MK noteikumu projektā  “Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi”.

 1. Vispārīgie jautājumi

1.8. kārtību, kādā pagaidu uzglabāšanā esošās preces pārvieto starp dažādām pagaidu uzglabāšanas vietām;

 1. Lai teritoriju (tai skaitā ēkas un būves) izmantotu par muitas noliktavu vai pagaidu uzglabāšanas vietu, nepieciešams saņemt Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu atļauju muitas noliktavas darbībai (turpmāk – muitas noliktavas atļauja) vai atļauju pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai (turpmāk – pagaidu uzglabāšanas vietas atļauja).
 2. Muitas noliktavas atļaujas vai pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājam ir pienākums atļaujā noteiktajā vietā preču uzglabāšanu nodrošināt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas noteiktas attiecīgajām precēm.
 3. Savienības preces pagaidu uzglabāšanas vietā glabā ar Valsts ieņēmumu dienesta atļauju..
 4. Nefasētās Savienības preces pagaidu uzglabāšanas vietā, muitas noliktavā un brīvajā zonā uzglabā atsevišķi no precēm, par kurām iesniegta pagaidu uzglabāšanas deklarācija.
 1. Muitas noliktavas vai pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas izsniegšana

 2. Lai saņemtu muitas noliktavas atļauju vai pagaidu uzglabāšanas vietas atļauju, persona Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz iesniegumu atļaujas saņemšanai.
 3. Iesniegumu muitas noliktavas atļaujas saņemšanai noformē saskaņā ar šo noteikumu pielikumā minēto muitas noliktavas atļaujas iesnieguma paraugu.
 4. Iesniegumā pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas saņemšanai persona norāda šādu informāciju:

14.1. personas nosaukumu;

14.2. juridisko adresi;

14.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu un regulas Nr.2015/2446 1.panta 18.punktā paredzēto reģistrācijas un identifikācijas numuru (turpmāk – EORI numurs);

14.4. pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, ziņas par muitas jautājumos atbildīgo kontaktpersonu;

14.5. pagaidu uzglabāšanas vietas atrašanās adresi, kadastra numuru, kopējo platību, tilpumu un, ja tāda  ir, kopējo rezervuāru un cauruļvadu sistēmu un iekārtu shēmu, katra rezervuāra un katra cauruļvada tilpumu;

14.6. vai pagaidu uzglabāšanas vietā plānots uzglabāt Savienības preces;

14.7. informāciju par preču uzskaites vietu un veidu, ja pagaidu uzglabāšanas vietā plānots uzglabāt Savienības preces;

14.8. vispārējā galvojuma atsauces numuru;

14.9. preču, kam plānots piemērot pagaidu uzglabāšanu, kombinētās nomenklatūras kodu un aprakstu. Ja iesniegums attiecas uz vairākām dažādu preču pozīcijām, iesniegumā norāda vai preces ir lauksaimniecības preces un/vai rūpniecības preces.

15.2. ja iesnieguma iesniedzējam nepieder nekustamais īpašums vai kopīpašuma domājamā daļa, kuru paredzēts izmantot par muitas noliktavu vai par pagaidu uzglabāšanas vietu, tā nekustamā īpašuma, kuru paredzēts izmantot par muitas noliktavu vai pagaidu uzglabāšanas vietu, īpašnieka vai tiesiskā valdītāja izsniegtu piekrišanu izmantot nekustamo īpašumu par muitas noliktavu vai pagaidu uzglabāšanas vietu, vai nomas līgumu. Ja nekustamajam īpašumam ir kopīpašnieki vai vairāki tiesiskie valdītāji, tad persona iesniedz visu nekustamā īpašuma kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju piekrišanu. Piekrišanā norāda nekustamā īpašuma kadastra apzīmējumu vai telpu grupas kadastra apzīmējumu, īpašnieka, kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdu, uzvārdu un personas kodu vai nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru, kā arī laika posmu, kurā attiecīgais nekustamais īpašums tiks izmantots par muitas noliktavu vai pagaidu uzglabāšanas vietu. Ja nekustamā īpašuma, kurā ir izveidota muitas noliktava vai pagaidu uzglabāšanas vieta īpašnieks, kopīpašnieks, tiesiskais valdītājs vai tiesiskie valdītāji atsauc izsniegto piekrišanu  izmantot nekustamo īpašumu par muitas noliktavu vai pagaidu uzglabāšanas vietu, tad minētā persona vai personas rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu ne vēlāk kā 30 dienas pirms atsaukšanas termiņa iestāšanās;

15.3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu (kopiju) par muitas noliktavas vai pagaidu uzglabāšanas vietas atbilstību normatīvajiem aktiem ugunsdrošības jomā;

15.4. Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes atzinumu (kopiju) par muitas noliktavas vai pagaidu uzglabāšanas vietas atbilstību normatīvajiem aktiem vides aizsardzības jomā;

 1. Ja šo noteikumu 12.punktā minēto iesniegumu paraksta persona, kura ir tā nekustamā īpašuma, kuru paredzēts izmantot par muitas noliktavu  vai pagaidu uzglabāšanas vietu, kopīpašnieks vai viens no tiesiskajiem valdītājiem, tad jāiesniedz pārējo šo noteikumu 15.2.punktā minēto nekustamā īpašuma kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju piekrišana.
 2. Ja muitas noliktavu ir paredzēts izmantot kā pārtikas krājumu noliktavu Regulas Nr.612/2009 37.panta 1.punkta izpratnē, Valsts ieņēmumu dienests muitas noliktavas atļaujā izdara attiecīgu atzīmi un norāda konkrētas uzskaites prasības.
 3. Ja ir atļauta ārpussavienības preču pārvietošana starp dažādām pagaidu uzglabāšanas vietām saskaņā regulas Nr.952/2013 148.panta 5.punktu un regulas 2015/2447 193.pantu, Valsts ieņēmumu dienests pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujā izdara attiecīgu atzīmi un norāda veidu, kādā pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājs var veikt minēto preču pārvietošanu, kā arī norāda konkrētas uzskaites prasības
 4. Ja pagaidu uzglabāšanas vietā atbilstoši šo noteikumu 9.punktam ir atļauta Savienības preču glabāšana, pagaidu uzglabāšanas atļaujā Valsts ieņēmumu dienests norāda, ka ir atļauta Savienības preču glabāšana pagaidu uzglabāšanas vietā.
 5. Savienības preces pagaidu uzglabāšanas vietā glabā ar Valsts ieņēmumu dienesta atļauju..
 6. Valsts ieņēmumu dienests muitas noliktavas atļaujā vai pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujā norāda informāciju šo noteikumu 48. un 61. punktā minētās programmatūras identificēšanai.
 7. Ja, novietojot muitas noliktavā preces, muitas noliktavas atļaujas turētājs konstatē atšķirības starp preču pavaddokumentos norādīto un faktisko daudzumu vai arī cita veida atšķirības, tas nekavējoties, tajā pašā dienā, par konstatētajām atšķirībām elektroniski informē Valsts ieņēmumu dienestu.
 8. 61. Uzskaitē norāda ziņas par Savienības precēm, kas ļauj tās identificēt saskaņā ar preču pārvietošanas pavaddokumentu:

61.1. preces ievešanas datums;

61.2. preču pārvietošanas pavaddokumenta datums;

61.3. pavaddokumenta veids (piemērām, CMR pavadzīme, dzelzceļa pavadzīme, gaisa transporta  pavadzīme, konosaments);

61.4. preces īpašnieks vai valdītājs, tā EORI numurs;

61.5. preces nosaukums un tirdzniecības apraksts;

61.6. preces daudzums;

61.7.preces iepakojuma veids (piemērām kaste, palete, vai norāda ja prece nav fasēta).

 1. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt muitas noliktavas atļauju vai pagaidu uzglabāšanas vietas atļauju, ja nav izpildītas šo noteikumu 17.punktā minētās prasības.
 2. Valsts ieņēmumu dienests, atbilstoši iesniegtajam iesniegumam, izsniedz muitas noliktavas atļauju vai pagaidu uzglabāšanas vietas atļauju, ja:

17.1. ir iesniegti šo noteikumu 12. un 15.punktā minētie dokumenti;

17.2. ir izpildītas šajos noteikumos noteiktās prasības, kā arī regulas Nr.Nr.952/2013, regulas Nr.2015/2446, regulas Nr.2015/2447 un regulas Nr.2016/341 prasības attiecībā uz muitas noliktavas procedūru vai uz pagaidu uzglabāšanu;

17.3. iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tā veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (nomaksas grafiku) vai nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku.

 

 1. Muitas noliktavas vai pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas apturēšana un anulēšana

30.3. ir beidzies atļaujā norādītā vispārējā galvojuma vai atbrīvojuma no galvojuma derīguma termiņš un jauns vispārējais galvojumus vai atbrīvojums no galvojuma nav saņemts;

37.5. atļaujas turētājam ir pasludināts  maksātnespējas process;

37.6. ir beidzies nomas līguma termiņš vai saņemts nekustamā īpašuma, kurš tiek izmantots par muitas noliktavu vai pagaidu uzglabāšanas vietu, īpašnieka, kopīpašnieku, tiesiskā valdītāja vai tiesisko valdītāju iesniegums par to, ka izsniegtā piekrišana izmantot nekustamo īpašumu par muitas noliktavu vai pagaidu uzglabāšanas vietu tiks atsaukta;

 

6.Preču uzskaite muitas noliktavā un pagaidu uzglabāšanas vietā

6.1. Preču uzskaite muitas noliktavā

46.1. visiem muitas noliktavas atļauju turētājiem obligātās ziņas – regulas Nr.2015/2446 178.panta 1.punkta “a”, “b”, “c”, “d”, “e”,  “f”, “j” un “l” apakšpunktos norādītās ziņas;

46.2. Regulas Nr.2015/2446 178.panta 1.punkta “g”, “m”, “p”, “q” un “r” apakšpunktos norādītās ziņas, ja šādas ziņas ir nepieciešamas atbilstoši izsniegtās muitas noliktavas atļaujas izmantošanas nosacījumiem, un “h” un “i” apakšpunktos minētajos gadījumos, ja muitas noliktavā atrodas preces, kas deklarētas šajos apakšpunktos minētajām procedūrām.

 

6.2. Preču uzskaite pagaidu uzglabāšanas vietā

 1. Šo noteikumu 12.punktā minētā iesnieguma iesniedzējs pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas saņemšanai vai pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājs ar Valsts ieņēmumu dienestu saskaņo Savienības preču uzskaitei paredzētās programmatūras izmantošanu. Programmatūra nodrošina ierakstu reģistra informācijas saglabāšanu par katru ierakstu vai ieraksta labojumu, tā veidu, datumu un laiku, sistēmas ieraksta numuru, kā arī ieraksta veicēju.
 2. Uzskaitē norāda ziņas par Savienības precēm, kas ļauj tās identificēt saskaņā ar preču pārvietošanas pavaddokumentu:

61.1. preces ievešanas datums;

61.2. preču pārvietošanas pavaddokumenta datums;

61.3. pavaddokumenta veids (piemērām, CMR pavadzīme, dzelzceļa pavadzīme, gaisa transporta  pavadzīme, konosaments);

61.4. preces īpašnieks vai valdītājs, tā EORI numurs;

61.5. preces nosaukums un tirdzniecības apraksts;

61.6. preces daudzums;

61.7.preces iepakojuma veids (piemērām kaste, palete, vai norāda ja prece nav fasēta).